Plán práce MŠ 2012 / 2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

  PLÁN  PRÁCE   MATERSKEJ  ŠKOLY

na školský rok 2012/2013

 

                                 L E D N I C A

 

Školský  rok :      2012/2013

Schválený  dňa :  31.8.2012   na Pedagogickej rade a Pracovnej porade

                                            na Rade školy ZŠ s MŠ J.A. Komenského Lednica                

                     

 

    riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Malová Anna  

    zástupca MŠ Iveta Paulovičová

 

 

                   Základná škola s materskou školou J. A. Komenského  Lednica

 

 

Charakteristika materskej školy

 

Materská škola sa nachádza v prekrásnom prírodnom prostredí  pod hradom  Lednica. Je umiestená v strede obce v účelovej budove ,ktorá bola rekonštruovaná. Pre edukačnú činnosť  slúži celá budova spolu so záhradou – školský dvor . Na prízemí je jedáleň spolu s kuchyňou , ktorá bola renovovaná novým obkladom a dlažbou. Na poschodí  sú dve triedy, jedna z nich je herňa a druhá spálňa, umyvárka, WC pre deti, miestnosť určená na pomôcky, v podkroví riaditeľňa.

Materská škola poskytuje deťom celodennú výchovnú starostlivosť. Denný režim je vypracovaný  vzhľadom na podmienky MŠ a individuálnu potrebu detí. Úlohy a ciele sú plánované zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0.

Pre obsah výchovy a vzdelávania slúžia deťom rôzne učebné pomôcky ,audiovizuálna technika. V areáli MŠ sa nachádza detské ihrisko, pieskovisko, drevené preliezačky. Areál je oplotený a natretý novým náterom .

 

 

 

Ročný plán práce pre materskú školu je vypracovaný podľa Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2012/2013 a v súlade s novým školským zákonom  č.245 /2008  Z.z. o výchove a vzdelávaní. Jeho platnosť je od 2.septembra 2008 .

 

Základná škola s materskou školou J. A. Komenského , Lednica 350

 

 

Organizačné podmienky

 

V školskom roku 2012/2013 je podľa platných písomných žiadostí zapísaných 24 detí so súhlasom vyššieho počtu detí ŠŠI Trenčín. Pracujeme  v heterogénnej skupine s deťmi od 3 – 6 rokov. O výchovu a vzdelávanie sa starajú dve  pedagogické pracovníčky. Pracuje sa v dvojzmennej prevádzke.

 

 

 

Prevádzkový poriadok :

 

Prevádzka zariadenia :                                            od   7,00        do         l5,30 hod

 

Pobyt detí  v zariadení :                                          od   7,00        do          l5,30 hod

 

 

Zamestnanci  materskej školy :

 

Zástupkyňa   materskej školy                                                           Paulovičová  Iveta

Učiteľka      materskej školy                                                            Vavríková    Tatiana

 Školníčka pre     MŠ                                                                        Barková  Anna

 Vedúca              ŠJ                                                                                      Majerková  Stanislava

 Kuchárka                                                                                         Ivanišová  Eva

 

Zriaďovateľ  ZŠ s MŠ J. A. Komenského      -                               Obecný úrad Lednica

Riaditeľka pre ZŠ s MŠ                                 -                                 Mgr. Malová Anna

Starosta  obce                                                 -                                Barka  Milan

 

 

 

 

 

 

 

DENNÝ  PORIADOK

 

ROZPIS DENNÝCH  ČINNOSTÍ  PRE  MŠ  LEDNICA

 

 

Trieda: 2,5. – 6. roč.                                   

                                                                      učiteľky      :   p. zás. Paulovičová Iveta

                                                                                               p. uč.  Vavríková   Tatiana

 

 

 

ČAS

 

 

ČINNOSTI

 

 

7,00

 

HRY A HROVÉ  ČINNOSTI PODĽA  PREDSTÁV DETÍ

RANNÝ KRUH  - SPOLOČNÉ DISKUTOVANIE , NAVRHOVANIE

AKTIVÍT

POHYBOVÉ  A RELAXAČNÉ CVIČENIE

 

 

8,30

 

 

OSOBNÁ  HYGIENA,DESIATA

 

 

9,00

 

 

EDUKAČNÁ  AKTIVITA

 

 

10,00

 

 

POBYT  VONKU

 

 

11,30

 

 

OSOBNÁ  HYGIENA , OBED

 

 

12,00

 

 

ODPOČINOK,POHYB- RELAXAČNÉ CVIČENIE, OSOBNÁ HYGIENA

 

 

14,30

 

 

OLOVRANT

 

 

14,45-15,30

 

 

HRY A HROVÉ ČINNOSTI,HODNOTENIE DŇA

 

 

 DLHODOBÁ   KONCEPCIA   VÝCHOVNO –VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI

 

     Cieľ, ktorý si naša materská škola určila  súvisí s environmentálnou výchovou, rešpektovanie

     fyzického  a duševného zdravia dieťaťa v jednote so životným prostredím.

 

            Obsahovou náplňou  sú úlohy:

 

 1. Prostredníctvom  výchovno-vzdelávacích činností , utvárať pozitívny vzťah  k prírode  

a životnému prostrediu, citlivo vnímať krásy prírody.  Viď príloha č.4 - Enviromentálna výchova

 

 1. Rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné dispozície, diferencovať výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom  na rozvojové možnosti a schopnosti detí vo všetkých organizačných formách denného poriadku, najmä vo vekovo - heterogénnej triede

                                                                                                                                 

 1. Pri utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií detí predškolského veku využívať stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti prepojené so životom. Zvýšenú pozornosť venovať činnostiam zameraným na rozvíjanie vyšších psychických procesov, podnecovať deti k vyjadrovaniu poznatkov, názorov a postojov, k prezentovaniu  zručností, návykov a skúseností.

- viď príloha  3. - Duševné zdravie

 

 1. Počas celého roka úzko spolupracovať so základnou školou s cieľom uľahčiť  prechod deťom na primárne  vzdelávanie v základnej škole. V prípade výskytu odchýlok od očakávaného rozvoja osobnosti detí úzko spolupracovať so školskými zariadeniami výchovnej prevencie a poradenstva.

 

5.  O bezpečnom a etickom  správaní sa na komunikáciách a predchádzania detským úrazom a nehodám,

     utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej

     premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu, či

     korčuliara.

 

6.   Individuálnym prístupom k deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,   zvyšovať úroveň ich pripravenosti na primárne vzdelávanie v ZŠ.

 

7.   Akceptovať základné práva dieťaťa, formovať základy mravnej  výchovy v duchu demokracie,

      humanity a morálky, vzájomnej pomoci a ohľaduplnosti bez rozdielu národností.

     -  viď príloha 1. – Deklarácia práv dieťaťa

 

8.   Pri realizácií pohybových a relaxačných cvičení  a edukačných aktivít s telovýchovným zameraním

      a pri pobyte vonku plánovať primerane výchovno-vzdelávacie ciele s dôrazom na psychohygienu; pri

      zostavovaní cvičení rešpektovať pedagogické zásady s dôrazom na zásadu primeranosti ( výber

      cvikov ,počet opakovaní cvikov ...) a postupnosti. Zabezpečiť rozvoj pohybových schopností

      a zručností s prihliadnutím na individuálne vývinové osobitosti jednotlivých detí.

 

9.   Podporovať rozvoj dieťaťa v poznávaní a v socializácií prostredníctvom hry; rešpektovať úroveň

      individuálneho rozvoja každého dieťaťa a zabezpečiť optimálne podmienky na hru. Zachovať hravý b 

     charakter rozvíjania elementárnych základov predčitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.  

     Rešpektovať, že všetky organizačné formy denného poriadku sú pedagogicko-psychlogickej stránke

     rovnocenné.

     

 

10.  Rozvíjať informačné kompetencie detí využívaním digitálnych technológií získaných v rámci

       národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ  ako súčasť reformy vzdelávania

       a z prostriedkov štátneho rozpočtu.

 

11.  V spolupráci so zariadeniami školského stravovania formou rôznych aktivít a ochutnávok zdravých

       jedál pre rodičov podporovať boj proti obezite detí predškolského veku. Bezdôvodne neskracovať

       dĺžku pobytu vonku.  – viď príloha 2. - Zdravá výživa detí

 

12.  Venovať sa nadaným deťom a rozširovať ich individuálne rozvojové možnosti a schopnosti  

       prostredníctvom vhodných a efektívnych stratégií.

 

14.  Vo výchove a vzdelávaní v materskej škole odporúčame uplatňovať všetky formy organizácie:

        individuálnu, skupinovú, frontálnu alebo kombinovanú, v závislosti od cieľov a obsahu výchovy 

        a vzdelávania, rešpektujúc pritom rozvojové možnosti a schopnosti detí a špecifiká učenia sa detí

        predškolského veku.

 

15.  Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód predčitateľskej gramotnosti,  

       rozvíjať a upevňovať aktívne počúvanie s porozumením(čítaním rozprávok, príbehov s detským hrdinom,

       veršov a pod. Pri overovaní porozumenia vypočutého využívať metódy tvorivej dramatiky.

 

16.  S cieľom vyrovnať rozdiely medzi deťmi pochádzajúcimi z rôzneho

       socioekonomického prostredia prispôsobiť obsah a organizáciu výchovy a vzdelávania rozvojovým

       možnostiam a schopnostiam detí pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vhodným

       výberom metód práce zvyšovať požiadavky na praktické návyky, zručnosti a komunikačné

       kompetencie detí. Zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov

       materskej školy pre zákonných zástupcov týchto detí.

 

 

ENVIROMENTÁLNA  VÝCHOVA

 

   - spolupracovať s enviromentálnymi centrami na podporu skavalitnenia enviromentálnej výchovy a   

     vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života

-   rozvíjať vzdelávaciu činnosť detí s dôrazom na enviromentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti

    zameranú na zdravé potraviny, čistú vodu a separáciu odpadov  na prevenciu pred znečisťovaním       

   a poškodzovaním životného prostredia

 

 

 

Zefektívnenie riadiacej práce v záujme skvalitnenia predprimárneho vzdelávania

 

 

1 . Obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie učiteliek účasťou na

     kontinuálnom vzdelávaní realizovanom  prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov.

     Rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie učiteliek účasťou na vzdelávaní realizovanom

       prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov realizovaných v rámci projektu

       vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ .

 

                                                                     l. Rozvíjanie digitálnych / informačných kompetencií

 

                                                                    2. Školský manažment v MŠ

 

T: počas školského roka                                        Z: zástupca MŠ

    

 

2.  Zvyšovať právne vedomie zamestnancov školy prostredníctvom porád a školení .

 

T: stály                                                                   Z: zástupca MŠ

 

 

3. Vhodným prístupom vytvárať dobrú klímu materskej školy.

 

T: stály                                                                   Z: zástupca MŠ  

 

 

4. Oboznamovanie sa s novými metodikami a dopĺňať vedomosti odbornou literatúrou.

 

T: stály                                                                   Z: zástupca MŠ

 

 

5. Rozvíjať tvorivosť a schopnosť pedagogických pracovníkov

 

T: stály                                                                   Z: zástupca MŠ

 

6.  Práca s internetom

 

     T: stály                                                                    Z: zástupca MŠ

 

 

7.  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl pre učiteľky

 

     T: stály                                                             Z: učiteľka MŠ                                       

 

Školský rok:  2012/2013

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko:                  Iveta Paulovičová

Aprobácia ( pracovné zaradenie):         zástupca MŠ

Ciele profesijného rastu :                   vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Konkrétne aktivity:

 

 1. Vzdelávanie  

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

Splnenie

1.

Inovačné vzdelávanie (§ 40)

DP MPC, Pod Sokolicami 14, 911 01  Trenčín

Školský manažment v materskej škole

 

1.10.2010

2012

 

 

2.

aktualizačné

DP MPC, Pod Sokolicami 14, 911 01  Trenčín

Digitálne technológie v materskej škole pre vedúcich pedagogických zamestnancov (úroveň začiatočník)

 

6/2010 - KV

 

 

 

 

 

 

Úlohy:

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

zdokonaliť sa v exceli

priebežne

samoštúdium

 

2.

Výučba v nemeckom jazyku pre pokročilých

počas šk.roka

Kurz

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Dátum:   14.9.2012                                                 Podpis zamestnanca:  Paulovičová  Iveta

 

 

Školský rok:  2012/2013

OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU

Titul, meno a priezvisko:               Tatiana Vavríková

Aprobácia ( pracovné zaradenie):     učiteľka

Ciele profesijného rastu :               vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Konkrétne aktivity:              

 

 

 

 1. Vzdelávanie  

 

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Začiatok

Koniec

Počet kreditov

Splnenie

1.

aktualizačné vzdelávanie

DP MPC, Pod Sokolicami 14, 911 01  Trenčín

 

 

Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít

 

61/2010 - KV

12/2015

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy:

 

Úloha

Termín splnenia

Forma a termín priebežného hodnotenia

Splnenie (podpis riaditeľa)

1.

ŠVP ISCED 0 ,Metodika na tvorbu šk. vzdelávacích programov pre MŠ

priebežne

samoštúdium

 

2.

pedagogická diagnostika – záznamové hárky

mesačne

samoštúdium

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Dátum:     14.9.2012                                                Podpis zamestnanca:   Tatiana Vavríková

 

 

Kontrolná činnosť

 

 • z každej pracovnej rady spísať zápisnicu

                        -    sledovať dochádzku a využívanie pracovného času

                        -    mesačne kontrolovať triednu dokumentáciu , estetiku triedy, spísať záznam

     -    kontrolovať zaobchádzanie s učebnými pomôckami, čistiacimi prostriedkami     

 • kontrolovať čistotu a dodržanie  hygieny prostredia
 • v pedagogickom procese  vytvárať predpoklady  pre zdravý fyzický,  psychický, sociálny, emocionálny a etický rozvoj detí, uplatňovať individuálne a skupinové formy práce, pri rozvíjaní komunikatívnych zručnosti detí.
 • zvýšiť kvalitu plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti a realizácie kontrolno-hospitačnej činnosti
 • vnútroškolskú kontrolu zamerať na hodnotenie činnosti pedagogických aj nepedagogických zamestnancov v súlade s plánom .

                       -     zamerať sa na dodržiavanie a plnenie  vzdelávacích cieľov z ŠKVP

                       -     kontrola  úrovne rannej čitateľskej gramotnosti 5-6 ročných detí

                       -     kontrola odbornej úrovne  učiteľky , úroveň tvorivosti , vzťah k práci

                       -     kontrola rozvíjania pozitívnych  vôľových vlastností , zmysel pre praktickú tvorivosť

                              a priestorovú  predstavivosť

                       -      kontrolovať  schopnosť sebahodnotenia detí

                       -      kontrola rozvíjania grafomotorických zručností detí s nižšou úrovňou dosiahnutých

                              výsledkov

 

 

Hospitačná činnosť

 

 • úroveň stimulácie detí k hre, vytváranie bezpečnosti prostredia, úloha učiteľky v adaptačnom procese

                       -     využívanie primeraných cvičení  a pohybových aktivít  pre zdravý vývin detí ,vplyv

                             cvičenia  na fyzickú  a psychickú stránku rozvoja detí

                       -    voľba metód  a prostriedkov stimulujúcich  súvislé vyjadrovanie , utváranie správnych

                             jazykových a rečových  návykov

 • progresívne učenie, sledovať ponechanie priestoru na sebarealizáciu dieťaťa , tvorivosť učiteľky

                       -     aktivizácia detí prostredníctvom praktických činností , rozvíjanie tvorivosti predškoláka

 • utváranie bohatého emocionálneho vzťahu k životnému prostrediu – environmentálna výchova
 • sledovať logické myslenie dieťaťa , riešenie výchovných problémov 
 • maximálne využitie pobytu vonku , poznávanie prírody , jej zákonitosti
 • úroveň stimulácie detí  k samotným  činnostiam  ako predpoklad  úspešného zaškolenia na primárne vzdelávanie

 

 

Zabezpečenie prevádzky materskej školy

 

1. Oboznámenie všetkých pracovníkov s :

    

 • BOZ
 •  prevádzkou školy
 •  Školským vzdelávacím programom
 •  Školským poriadkom
 •  Pracovným poriadkom
 •  Prevádzkovým poriadok    

 

 

2. Individuálne oboznámenie pracovníkov s :

 

 • pracovnými povinnosťami
 • pracovným časom , písanie dochádzky
 • bezpečnostnými predpismi
 • ochrana majetku MŠ
 • pracovnými náplňami           

 

 

Zdokonaľovanie  materiálno – technickej základne školy

 

 

 1. Nákup pomôcok  k výchovno – vzdelávacej činnosti
 2. Dotváranie estetického prostredia  MŠ:  nástenky - korok , obrazy z prírodného materiálu
 3. Údržba objektov v MŠ
 4. Získavanie sponzorov  ( finančne , materiálne )
 5. Sledovať a správne zaobchádzať s didaktickou technikou, poruchy nahlásiť, alebo

      spolupracovať s rodičmi

 

6.   obnoviť náter oplotenia a brány materskej školy

7.   okožovať betónový múr a vyfarbiť

 

 

P L ÁN    P E D A G O G I C K Ý  C H      R Á D

 

Program:                                                                 Termín splnenia:                      Splnené:

 

 

 1. Otvorenie
 2. Prerokovanie Plánu práce a schválenie na šk. rok 2012/2013
 3. Analýza  výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2011/2012
 4. Prerokovanie ŠKVP Dúha a schválenie v školskom roku 2012/2013
 5. Oboznámenie s POP 2012/2013
 6. Prerokovanie a schválenie Školského poriadku 2012
 7. Rôzne ( triedna agenda, akcie školy, pokyny z riaditeľskej porady)
 8. Diskusia, pripomienky
 9. Uznesenie 
 10. Záver

 

 

                                                                              T:  september 2012                                           

Z: zástupca MŠ

 

 1.  Otvorenie – kontrola uznesenia
 2.  Prednáška – Štýly učenia a učenia sa   (uč. Vavríková)
 3.  Zhodnotenie plánu práce za 1.polrok 2012/2013
 4.  Poznatky z hospitácii a pracovných rád
 5.  Rôzne ( príprava aktivít podľa Plánu práce, zápis do MŠ)
 6.  Diskusia
 7.  Uznesenie
 8. Záver

 

Z:  zástupca MŠ                                                          T: január 2013                                                                      

 

 

 1. Otvorenie – kontrola uznesenia
 2. Zhodnotenie plánu práce za šk. rok 2012/2013 – analýza výsledkov
 3. Pokyny ma prázdninové obdobie
 4. Rôzne
 5. Diskusia
 6. Uznesenie
 7. Záver

                                                                                 T:         jún 2013                                                    

    Z: zástupca MŠ

 

Plán pracovných  porád

 

 

Program:                                                                        Termín splnenia:                      Splnené:

 

 

 

 1. Otvorenie  šk. r. 2012/2013
 2. Prerokovanie pracovných náplní všetkých zamestnancov MŠ
 3. Oboznámenie sa s Plánom  práce školy na šk. rok 2012/2013 Školským poriadkom, Pracovným poriadkom a s BOZ
 4. Rôzne
 5. Diskusia
 6. Uznesenie
 7. Záver 

 

Z:   zástupca MŠ a vedúca  ŠJ                                T :   september  2012  

                                                 

 

 1. Otvorenie – kontrola uznesenia
 2. Zhodnotenie plánu práce za 1. polrok 2012/2013
 3. Poznatky z pracovných rád MŠ a ŠJ a z kontrolnej činnosti
 4. Rôzne – karneval
 5. Diskusia
 6. Uznesenie
 7. Záver

 

T: zástupca MŠ a vedúca ŠJ                                    T:  január 2013

 

 

 1. Otvorenie – kontrola uznesenia
 2. Zhodnotenie plánu práce za 2. polrok 2012/2013
 3. Prevádzkovo -  organizačné na prázdniny
 4. Rôzne
 5. Diskusia
 6. Uznesenie
 7. Záver

 

Z:   zástupca MŠ a vedúca ŠJ                                 T: jún 2013

 

P l á n   Rodičovského združenia

 

 1. Zahájenie školského roka
 2. Oboznámenie so Školským poriadkom
 3. Oboznámenie so Školským vzdelávacím programom Dúha a revidovanie
 4. Denný poriadok  MŠ
 5. Správa o hospodárení rodičovského príspevku a odsúhlasenie RP za MŠ
 6. Stravovanie detí – vedúca ŠJ
 7. Akcie detí – počas celého školského roka

                       Doplnkové aktivity – nemecký jazyk , informačný - PC

 1.  Rôzne
 2.  Záver

 

 

T:     september 2012                                         Z: zástupca MŠ ,učiteľka ,vedúca ŠJ

 

 

 1. Zahájenie
 2. Zhodnotenie spolupráce s rodičmi
 3. Vstup detí do ZŠ – prijatie detí na primárne vzdelávanie
 4. Prevádzka MŠ počas letných prázdnin
 5. Organizácia výletu a rozlúčkovej slávnosti predškolákov
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Záver

 

 

T     :    jún 2013                                               Z: zástupca MŠ

 

 

P L Á N   S P O L U P R Á C E   MŠ  A  Z Š

 

 

IX. 2012      Adaptácia detí na školské prostredie, stretnutie predškolákov s deťmi 1.ročníka.                         

                     

       Z: učiteľka  , zástupca MŠ

                           

                    Oboznámiť sa s  učebnými osnovami detí 1. ročníka                           

     

       Z : učiteľka

 

X.  2012      Využívať jesenné počasie  - DEŇ  ŠPORTU   spolu s 1. ročníkom

                             

       Z: učiteľka, zástupca MŠ

   

 

XII.2012     Vianočná besiedka  návšteva škôlkarov spolu s rodičmi v ZŠ

           

       Z:   pracovníci MŠ

 

 

I.2013          Zápis detí do 1. ročníka

 

       Z: zástupca  MŠ 

                                                

 

II.2013         Karneval  - Fašiangy v MŠ, súťaživé hry a diskotéka 

                                

       Z: všetci pracovníci  MŠ

 

III.             MDŽ – kultúrny program detí

        Z: zástupca MŠ

 

IV.              Deň Zeme – spolu s 1. ročníkom

 

                    Z: učiteľky

 

V.2013         Deň  Matiek  - spoločné vystúpenie  ZŠ a MŠ v Kultúrnom dome

                               

        Z: zástupca MŠ, učiteľka ZŠ.

 

 

VI. 2013      MDD – súťaživé odpoludnie  v areáli ZŠ

                     jazda na koníkoch – praktická ukážka

                           

        Z: zástupca MŠ ,učiteľka

 

 

 

Akcie  poriadané v MŠ – doplnkové aktivity

 

 

                                                                      

 

                                                                                   Termín                              zodpovedný:

 

 

                 X.    -     šarkaniáda                                                                            Paulovičová, Vavríková

 

                 X.    -     turistické vychádzky Poľovnícka chata                              Paulovičová, Vavríková

 

                 XI.  -      návšteva salaša Lednica                                                                          Paulovičová

 

 XI.,XII.,II.,III. -     Ekoprogramy – CVČ  Púchov                                                                 Paulovičová

 

                 XII. -     Mikuláš                                                                                Paulovičová, Vavríková

 

                 XII. -     Vianočná besiedka                                                              Paulovičová, Vavríková

   

                 XII. -     Detské sv. omša – Lednica                                                 Paulovičová, Vavríková

 

                 XII. -     návšteva prvákov ZŠ                                                           Paulovičová, Vavríková

 

                    I.  -     Zimný športový deň                                                             Paulovičová, Vavríková

 

                    II. -     Fašiangy  -    Karneval                                                       Paulovičová, Vavríková                                                                                                                      

                        

                   III. -     8.marec MDŽ – kultúrny program                                    Paulovičová, Vavríková

 

                  IV. -    súťaživé hry s MŠ Kvašov                                                  Paulovičová, Vavríková

 

                   V.  -   Talentárium CVČ Púchov                                                                        Paulovičová

 

                   V. -   Ľudové tradície – Lednica - Deň Matiek – kultúrny program    Paulovičová, Vavríková

 

                    VI. - MDD – súťaživé hry, priama ukážka na  jazdeckých koňoch      Paulovičová, Vavríková                                                                                                                                                            

 

                V.,VI. -   Poľovnícka chata – opekanie, kŕmenie zvieratiek v obore                    Paulovičová

 

                    VI. -   Rozlúčková slávnosť s predškolákmi - diskotéka                    Paulovičová, Vavríková             

                               v kultúrnom dome

                  

 

        mesačne     -   spev – podchytiť talentované deti                                                         Paulovičová

 

        mesačne     -   práca s PC hravou formou                                                                     Vavríková               

 

        mesačne   -     hrovou formou nemecký jazyk                                                              Paulovičová

                          

 

 

Doporučená literatúra :

 

        MŠ SR :        Pedagogicko – organizačné pokyny na školský rok 2012/2013

 • Štátny vzdelávací program ISCED 0
 • Školský vzdelávací program Dúha
 • Učiteľské noviny
 • M. Medlen ,  Pajdlhauserová : Predškolské zariadenia
 • Edukačnými hrami poznávame svet –Podhájecká  M .
 • Školský zákon

                       -      Ako spoznať dieťa v MŠ – Pedagogická diagnostika       

                       -      Metodika rozvíjania grafomotorických zručností  detí v MŠ

 •  Metodika na tvorbu  školských vzdelávacích programov pre MŠ
 •  Zákony 2009
 • Praktická príručka učiteľa
 • Raabe – Dieťa a jeho svet – pracovné listy 2010/2011-2012
 • Predprimárne vzdelávanie

                        -    Zvedavček – pracovné listy

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist