OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Práva dieťaťa

 

Práva dieťaťa

    Deti majú svoje práva. Majú právo na ochranu, výchovu, výživu a lekársku opateru. Každé dieťa, nech by žilo kdekoľvek, má právo vyrásť v podmienkach dôstojných  človeka.  
 

Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.

 

Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj.

 

Právo na meno a štátnu príslušnosť.

 

Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.

 

Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.

 

Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.

 

Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.

 

Právo na prednostnú ochranu a pomoc.

 

Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.

 

Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.