OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Štatút školy

 

Štatút školy

ZŠ s MŠ J. A. Komenského v Lednici č. 350

 

I.Č A S Ť

 

Úvodné ustanovenie


1. ZŠ s MŠ J. A. Komenského v Lednici(ďalej len "škola") je orgánom štátnej správy na úseku základného školstva v Lednici. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku základného školstva na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydala Obec Lednica, v zmysle ustanovenia § 5 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov. Zriaďovacia listina bola vydaná dňa 1.1.2006  podľa ustanovenia § 1 ods.1 zákona číslo 171/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Základná škola na základe tejto zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, v zmysle § 1, ods.1 zákona číslo 171/1990 Zb. v znení neskorších úprav, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl.

3. Škole bolo pridelené identifikačné číslo organizácie 36125571II. Č A S Ť

Úlohy a poslanie základnej školy


Základná škola poskytuje základné vzdelanie v územnom obvode zriaďovateľa. Zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokracie a poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje aj náboženskú výchovu.

Úlohy základnej školy

v oblasti ekonomického a materiálno-technického zabezpečenia


1. Základná škola v oblasti ekonomického a materiálno-technického zabezpečenia najmä:
- vytvára jednotlivým úsekom a zamestnancom školy potrebné materiálne podmienky
- zabezpečuje starostlivosť o existujúci fond budov a školských zariadení vo svojej pôsobnosti a stará sa o ich hospodárne a účelné využitie
- po konzultácii so zriaďovateľom zabezpečuje využitie investičných prostriedkov školy,
- zostavuje rozpočet školy, sleduje dodržiavanie rozpočtovej skladby a čerpania finančných prostriedkov
- jednotlivým úsekom školy prideľuje v rámci svojho rozpočtu prostriedky na ich prevádzku
- zabezpečuje organizáciu, prevádzku a ekonomiku hospodárskej činnosti zariadenia školského stravovania

2. Škola svoju hospodársku činnosť zabezpečuje v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre zabezpečenie jej úloh. Hospodárenie školy sa vykonáva podľa schváleného rozpočtu a je pravidelne kontrolované zriaďovateľom školy.Úlohy základnej školy


v sociálnej starostlivosti

Základná škola v oblasti sociálnej starostlivosti :

- dbá o zabezpečenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov v zmysle Zákonníka práce.


Úlohy základnej školy

v pracovno-právnej a mzdovej oblasti


Základná škola v pracovno-právnej a mzdovej oblasti najmä :
- spracováva agendu školy súvisiacu s menovaním zástupcov riaditeľa školy a ostatných vedúcich zamestnancov
- plní úlohy organizácie vyplývajúce z pracovno-právneho vzťahu voči svojim zamestnancom
- vykonáva administratívno-technické práce na mzdovom a pracovno-právnom úseku v rozsahu poverenia zriaďovateľom na základe práv stanovených zriaďovacou listinou a Organizačným poriadkom školy
- poskytuje právne služby zamestnancom školyÚlohy základnej školy

v oblasti informačnej činnosti


Základná škola v informačnej oblasti najmä :

- zabezpečuje zhromažďovanie informácií, spracováva a uskutočňuje prenos informácií, podľa rozhodnutia ministerstva školstva uchováva a spracováva informácie v rámci Jednotného informačného systému na určenom území

- pravidelne informuje verejnosť, radu školy a podľa potreby aj obec o stave a problémoch školy

 

 

I I I. Č A S Ť

Spolupráca základnej školy s inými orgánmi a organizáciami

1. Základná škola, v súlade so zákonom č. 542 / 1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov, ostatnými platnými zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, spolupracuje s ostatnými orgánmi a organizáciami v otázkach  patriacich do jej pôsobnosti.


2. Základná škola predkladá rade školy na vyjadrenie najmä :

- informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
- správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,
- návrh rozpočtu,
- správu o výsledkoch hospodárenia školy,
- návrhy na menovanie a odvolanie zástupcov riaditeľa školy

 


I V. Č A S Ť

 

Riadenie školy a jej organizácia

R i a d i t e ľka  š k o l y


1. Na čele školy je riaditeľka, ktorú menuje a odvoláva zriaďovateľ, na návrh rady školy.

2. Riaditeľka školy v zmysle § 4 ods. 1 – 10) zákona č.313/2001 Z.z. o verejnej službe menuje zástupcov riaditeľa. Riaditeľka školy odvoláva vedúcich zamestnancov zmysle ustanovení zákona č. 311/2001. Z.z Zákonník práce (§ 252 ZP). Vykonáva rozdelenie úväzkov pedagogickým zamestnancom školy s prihliadnutím na ich odbornú kvalifikáciu, prideľuje triednictvo, stanovuje pracovnú náplň administratívnym a nepedagogickým zamestnancom školy. Náplň práce riaditeľa školy podrobnejšie stanovuje Organizačný poriadok.

3. Riaditeľku školy ako štatutárneho zástupcu zastupuje v jeho neprítomnosti zástupkyňa riaditeľa školy v rozsahu stanovenom Organizačným poriadkom.

P o r a d n é  o r g á n y  r i a d i t e ľky  š k o l y

Riaditeľka školy môže na zabezpečenie koordinácie činnosti v jednotlivých otázkach pôsobnosti školy zriadiť poradné orgány, vydať pre nich organizačné pokyny a navrhnúť spôsob vymenovania ich členov. Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú :
 

1.)R a d a   š k o l y

Je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý:

vyjadruje a presadzuje verejné záujmy rodičov, žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy. Funkčné obdobie rady školy je 4 roky.

Radu školy zvoláva jej predseda podľa plánu rady školy a riadi sa pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu.


2.) R o d i č o v s k á  r a d a  š k o l y
Je iniciatívnym orgánom rodičov školy a je zložená zo zástupcov rodičov žiakov za jednotlivé triedy všetkých ročníkov školy. Schádza sa pravidelne štvrťročne a podľa potreby.

3.) P e d a g o g i c k á  r a d a  š k o l y
Je zložená zo všetkých pedagogických zamestnancov školy. Schádza sa štvrťročne na pracovnej porade, ktorú zvoláva riaditeľka školy.

Z a m e s t n a n c i    š k o l y

V škole pracujú učitelia, administratívni zamestnanci a nepedagogickí zamestnanci. Rozsah ich povinností, vymedzenie ich práv a zodpovednosti stanovuje vnútorný pracovný poriadok školy, ktorý vydáva  riaditeľ školy v súlade so Zákonníkom práce.

Pracovno-právne vzťahy zamestnancov školy sa riadia všeobecne platnými a záväznými právnymi predpismi. Mzdové podmienky na základe priznanej kvalifikácie a platných mzdových predpisov stanovuje riaditeľ školy vo vnútornom mzdovom predpise.V. Č A S Ť

Organizačná štruktúra školy

Riaditeľ školy
Zástupca riaditeľa pre ZŠ

Triedni učitelia

Netriedni učitelia

Vedúca MZ

Vedúci PK

Ekonómka

Školník
Upratovačky
Kurič


Ú č i n n o s ť


Tento štatút nadobúda účinnosť od 03.09.2012                                                                                                              

 

                                                                                                Mgr. Anna Malová

                                                                                                 riaditeľka ZŠ s MŠ